Na?
Facebook

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกทักษะการว่ายน้ำ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาประมง (เพิ่มเติม)

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกอบรมทักษะการดำน้ำ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาประมง (เพิ่มเติม)

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 3 ศึกษาดูงานฝึกงานระยะสั้นในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาประมง (เพิ่มเติม)

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานฝึกงานระยะสั้นในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาประมง

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แมลงศัตรูพืชธรรมชาติควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมทักษะการดำน้ำ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาประมง

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินินโครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน   

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฟาร์มผสมผสาน  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโคครงการ "การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาและทดลอง"  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งและประจำศูนย์การเรียนรู้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำราชมงคลตะวันออก สาขาวิชาประมง  

>>> คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรบางพระแฟร์'๕๕ (เพิ่มเติม)  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2555  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๑ “พัฒนาสถานีเรียนรู้” ภายใต้โครงการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร (เพิ่มเติม) - ภูมิทัศน์ 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๑ “พัฒนาสถานีเรียนรู้” ภายใต้โครงการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร (เพิ่มเติม) - ประมง 
 

>>> ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (งานฟาร์ม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการงานวิจัย สาขาวิชาประมง  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 "ฝึกทักษะการว่ายน้ำ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาประมง 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 "การถ่ายทอดเทคโนโลยีและงานวิจัยในการผลิตอิฐประสานให้กับศิษย์เก่า" 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๑ “สัปดาห์วิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑” ภายใต้โครงการสัปดาห์วิชาการเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๑ “พัฒนาสถานีเรียนรู้” ภายใต้โครงการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร (เพิ่มเติม) (สถานีวิจัยบัว)  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๑ “สัปดาห์วิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑” ภายใต้โครงการสัปดาห์วิชาการเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) (สถานีวิจัยบัว)  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๑ “พัฒนาสถานีเรียนรู้” ภายใต้โครงการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร (เพิ่มเติม) ( สาขาวิชาสัตวศาสตร์)

 >>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการฝึกอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพแบบครัวเรือน”ภายใต้โครงการงานบริการวิชาการในงานเกษตรบางพระแฟร์ ๕๕ 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๓ “ฝึกอบรมการผลิตพืชระบบเกษตรแบบยั่งยืน”ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืช (เพิ่มเติม) 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๑ “สัปดาห์วิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑” ภายใต้โครงการสัปดาห์วิชาการเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) (สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์) 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๑ “สัปดาห์วิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑” ภายใต้โครงการสัปดาห์วิชาการเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๑ “สัปดาห์วิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑” ภายใต้โครงการสัปดาห์วิชาการเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) (วิศวกรรมเกษตรฯ) 

>>> ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ กิจกรรมที่ ๑ “สัปดาห์วิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ” (วิศวกรรมเกษตรฯ) 

>>> ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ กิจกรรมที่ ๓ “ฝึกอบรมการผลิตพืชระบบเกษตรแบบยั่งยืน” (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ภิจกรรมสัปดาห์วิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการสัปดาห์วิชาการเกษตรศาสตร์  (วิศวกรรมเกษตรฯ)  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการข้าวกับวิถีไทย

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 พัฒนาสถานีเรียนรู้ภายใต้โครงการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร (วิศวกรรมเกษตรฯ)  

>>> แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คำสั่งคณะ)

>>> คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (เพิ่มเติม) 

>>> คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการบริการวิชาการด้านพืชศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิชาการทางการเกษตร ภายใต้โครงการบริการวิชาการในงานเกษตรบางพระแฟร์’๕๕ 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสวนาวิชาการ “ศักยภาพการเลี้ยงแพะของไทยรองรับ AEC” ภายใต้โครงการบริการวิชาการในงานเกษตรบางพระแฟร์”๕๕ 

>>> ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (โครงการเครื่องจักรกลเกษตรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน)  

>>> ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (บริการวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 1-9 ธ.ค. 55) 

>>> โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

>>> แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมช่างเกษตร 

>>> แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 3 "ฝึกอบรมการผลิตพืชระบบเกษตรแบบยั่งยืน"ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรฯ ประจำปีการศึกษา 2554 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการทำขนมปังข้าวหอมนิล" ภายใต้โครงการงานบริการวิชาการในงานเกษตรบางพระแฟร์'55 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวแบบยั่งยืน ภายใต้โครงการงานบริการวิชาการในงานเกษตรบางพระแฟร์'55 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคนิคการรักษาคุณภาพดอกไม้สดและอบแห้ง  (4 ธันวาคม 2555)

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๗ "ฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์"ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักสึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์รักการเกษตร 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา 
>>>
แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์ 

>>>
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา (เพิ่มเติม) 
>>>
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย คณะเกษตรฯ 
>>>
แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 

>>>
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 
>>>
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 4 "ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิชาการทางสัตวศาสตร์" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเครื่องจักรกลเกษตรไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

>>>  ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (งานวิชาการคณะ)   ยกเลิก

>>> แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับคณะ 
>>> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรฯ (เพิ่มเติม) 
 
>>>  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบัณฑิตบำรุงธรรม (เพิ่มเติม) 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการฝึกงานภายในนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  

>>>  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 3 "ฝึกอบรม on farm training ในฟาร์มปศุสัตว์อุตสาหกรรมสู่การมองกว้าง คิดไกล มีแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ " ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมย่อยที่ ๔ " ฝีกอบรมการพัฒนาทักษะวิชาการทางสัตวศาสตร์" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา  ยกเลิก

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการฝึกงานนักศึกษา (ฝึกงานพืชศาสตร์ 1)  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (เพิ่มเติม)  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักสัตวบาลมืออาชีพ" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (เพิ่มเติม) 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 2 "การฝึกอบรมการผ่าซากสัตว์เบื้องต้น" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ 1 "การพัฒนาจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมแก่นักศึกษา (ปันน้ำใจช่วยน้องที่ขาดแคลน ครั้งที่ 12) " ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๑ " ฝึกอบรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วินัย และความรับผิดชอบของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  

>>> ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (งานฟาร์มสาขาวิชาสัตวศาสตร์)

>>> ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (งานสาขาวิชาสัตวศาสตร์) 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรฯ 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินินโครงการประเพณีทำบุญเลี้ยงพระประจำปีสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

>>> ให้บุคลากรปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ (22 ก.ย.55 ของ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรฯ) 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะฯ ปี 2555 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบัณฑิตบำรุงธรรม  

>>>  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมที่ ๑ "ปฏิบัติธรรม" ภายใต้โครงการนักศึกษารุ่นใหม่สนใจธรรมะ  

 

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์

>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสอนน้องทำนา ภายใต้โครงการ การพัฒนาอาชีพสู่รากแก้วชุมชน 
>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๓ "ฝึกอบรมการทำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์" ภายใต้โครงการ การทำฟาร์มปศุสัตว์แบบพอเพียง 
>>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่ ๔  "ฝึกอบรมการทำฟาร์มปศุสัตว์เพื่อลดสภาวะโลกร้อน" ภายใต้โครงการ การทำฟาร์มปศุสัตว์แบบพอเพียง 
>>> แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของสาขาวิชาประมง 

 

Last Updated ( Apr 04, 2013 at 12:54 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 3 - 3 of 13
 
หน้าแรก
แนะนำคณะ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์คณะ/มหาวิทยาลัย
โครงสร้างบุคลากรสายบริหารและสำนักงาน
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการประจำคณะ
หน่วยงานภายใน
สาขา/หน่วยงานภายใน
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
การบริหารความเสี่ยง
แผนดำเนินงาน
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/จัดทำงบฯ
โครงการปี 2554
โครงการปี 2555
โครงการปี2556
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งานวิชาการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แผนการศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
แบบประมวลรายวิชา
แบบฟอร์มคำร้อง I
แบบฟอร์ม
ตารางสอน
ระบบงานวิชาการ
ข้อมูลทั่วไป
งานกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
งานวิจัย
บทความ/งานวิจัย
ทำเนียบโครงการวิจัย งบ2553(วช)
สารจากสภาวิจัยแห่งชาติ
ระบบบริหารงานวิจัย(NRPM)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)
งานประกัน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM
สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา
การจัดการความรู้
การจัดการความรู้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
- - - - - - -
Download
กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
บริการนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แผนการสอน
ลงทะเบียน Online
ปฎิทินการศึกษา
ประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข่าวอบรม/สัมนา
ข่าวสมัครงาน
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทั่วไป
สำรวจความพึงพอใจ
POLLS
ข้อมูลเว็บเพียงพอกับความต้องการ
  
เข้าถึง/เข้าใช้ข้อมูล
  
คิดเห็นอย่างไรกับคณะเกษตรฯ
  
Site Counter
เว็บบอร์ดคณะเกษตรศาสตร์
ติดต่อเรา
Who's Online
We have 6 guests online
Multi AnalogClock